Statut Fundacji AYUR

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
Rozdział IV Działalność gospodarcza Fundacji
Rozdział IV. Organy Fundacji
Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
Rozdział VI. Zmiany Statutu
Rozdział VII. Postanowienia Końcowe


Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja AYUR, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.


§ 2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Barkowo.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.

§6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

§ 9

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§10

1. Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia.

2. Dodatkowymi celami fundacji są:
1) upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
2) promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka,
3) kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci i młodzieży,
4) propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i udziału człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwój świadomości ekologicznej,
5) propagowanie działalności edukacyjnej z zakresu szeroko pojętej edukacji zdrowotnej na każdym etapie życia człowieka,
6) ochrona i promowanie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w zakresie wspierania równowagi emocjonalnej człowieka,
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9) działalność charytatywna,
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
17) wypoczynek dzieci i młodzieży,
18) działalność w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
20) ratownictwo i ochrona ludności oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
21) promocja i organizacja wolontariatu,
22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
23) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
24) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
25) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
3. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, sympozjów, prezentacji, warsztatów, szkoleń, imprez kulturalnych i edukacyjnych.
4.Prowadzenie badań naukowych.
5. Tworzenie własnych placówek naukowo-badawczych i oświatowych.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i lobbingowej.
7. Tworzenie i wspieranie warunków dla twórczego rozwoju człowieka.
8. Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką ochrony zdrowia.
9. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, aktywizowanie środowiska wiejskiego i wspieranie rozwoju regionalnego.
10. Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami realizującymi zadania o takim samym lub podobnym charakterze.
12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
13. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych.
14. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów prasowych i multimedialnych dotyczących realizacji celów statutowych, w szczególności: biuletyny, publikacje, ulotki, filmy, nagrania muzyczne, spoty i audycje radiowe.
15. Organizowanie imprez kulturalnych, w tym eventów, koncertów, festynów, wystaw, pokazów filmowych itp. służących realizacji celów statutowych.
16. Prowadzenie poradnictwa, konsultacji i psychoedukacji w formie indywidualnej, grupowej i elektronicznej.
17. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie oraz podopiecznych fundacji.
18. Organizacja imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych.


§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000,00 złotych, która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora.

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 złotych.

3. Fundusz Założycielski mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

4. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków, subwencji, oraz grantów.
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji,
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
5) operacji finansowych,
6) dochodów z majątku fundacji,
7) dochodów z odsetek bankowych,
8) dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,
9) dochodów z nabytych praw majątkowych,
10) przychody z działalności odpłatnej statutowej,
11) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny, subwencji, dotacji lub przekażą jej inne dobra otrzymują tytuł honorowy: „Darczyńcy Fundacji”, o ile wyrażą wcześniej stosowne życzenie. Tytuł ten ma charakter osobisty i honorowy.


Rozdział IV Działalność gospodarcza Fundacji 

§18

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
2) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
3) 93.29.Z – Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana;
4) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
5) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
6) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
7) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
8) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
9) 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
10) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
11) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
12) 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
13) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
14) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
15) 55.30.Z - Pola kempingowe;
16) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
17) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
18) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
19) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
20) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
21) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
22) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne;
23) 85.20.Z - Szkoły podstawowe;
24) 85.31.A – Gimnazja;
25) 85.31.B - Licea ogólnokształcące;
26) 85.31.C - Licea profilowane;
27) 85.32.A – Technika;
28) 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe;
29) 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
30) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
31) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
32) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
34) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
35) 86.90.D - Działalność paramedyczna;
36) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
37) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
39) 98.10.Z - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby;
40) 98.20.Z - Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby;
41) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
42) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
43) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi;
44) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
45) 58.13.Z - Wydawanie gazet;
46) 18.11.Z - Drukowanie gazet;
47) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
48) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
49) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
50) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
51) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
52) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
53) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.


Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 19

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. W skład Zarządu może wejść Fundator.

3. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd w drodze uchwały, na ostatnim posiedzeniu Zarządu swojej kadencji.

4. Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.


§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Członków Zarządu. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.


2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie :

1) wykonywania działalności, lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała ws. odwołania członka Zarządu jest ostateczna.

6. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa w § 20 ust. 2, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w § 20 ust. 2.


3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w fundacji także na stanowiskach innych niż zarządzanie fundacją.


§ 22

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1)kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3)uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

4)zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

5)ustalanie wielkości zatrudnienia,

6) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją,

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego,

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,

10) odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji,

11) przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji.


Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o którym mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go podmiotom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.


Rozdział VI. Zmiany Statutu 

§ 24

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
3. Zmiany w Statucie Fundacji mogą dotyczyć także celów Fundacji.


Rozdział VII. Postanowienia Końcowe 

§ 25

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

4. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.